Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

2 / 7 / 2013

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ» σε Τακτική  Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση της από 01.07.2013 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, (υπ’ αριθμ. 633), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.  σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 26.07.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή  Θεσσαλονίκης, για ν’ αποφασίσουν επί των  παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως :

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2012 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Χρήσεως 2012.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων και της όλης γενικά διαχειρίσεως και πράξεών τους στη χρήση 2012.

3.  Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

4.  Έγκριση εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη  χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

5. Επικύρωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του 7μελούς Δ.Σ.

6.  Διάφορα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσιά τους στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Για την ΕΛΒΟ ΑΒΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ