ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

21 / 10 / 2014

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Υπό Ειδική Εκκαθάριση»

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στο 11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,  ως ειδική εκκαθαρίστρια της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπό Ειδική Εκκαθάριση» (εφεξής η «Εταιρία ή ΕΛΒΟ»), η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 14Α του Ν. 3429/2005, δυνάμει της υπ’ αριθ. 191/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας μη δεσμευτική έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά του ενεργητικού της υπό εκκαθάρισης εταιρίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία», με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1972 ως «Στάγιερ Ελλάς Α.Β.Ε.» με σκοπό την παραγωγή και διάθεση φορτηγών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και σταθερών κινητήρων. Το 1986 κατόπιν της μεταβίβασης της μέχρι τότε αυστριακής συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο μετονομάστηκε σε Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία. Σκοπός της εταιρείας αυτής είναι η βιομηχανική κατασκευή και διάθεση οχημάτων πάσης φύσεως, στρατιωτικού εν γένει εξοπλισμού, κινητήρων Ντήζελ για οποιαδήποτε χρήση, σταθερών κινητήρων, γεωργικών ελκυστήρων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών καθώς και η επισκευή και συντήρηση αυτών. Τον Αύγουστο του 2000, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας το 43% των μετοχών της και η διοίκηση πέρασαν στην κοινοπραξία ιδιωτικών εταιριών συμφερόντων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μέχρι και τον Ιούνιο του 2010, οπότε η διοίκηση επέστρεψε στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 1.157.900 μετοχές με συμμετοχή του  Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 85,49%. Η Εταιρία έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 14Α του Ν. 3429/2005 την 27η Ιανουαρίου 2014.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Η προς εκποίηση περιουσία συνίσταται στα στοιχεία που συνθέτουν το ενεργητικό της εταιρίας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Ανώνυμος Βιομηχανική και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) το οικόπεδο, ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκονται στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, όπου στεγάζεται η εταιρεία

(β) τα αποθέματα ανταλλακτικών

(γ) 2 οικόπεδα στην περιοχή Καλοχωρίου

(δ) 11 4x4 cargo στρατιωτικά φορτηγά (δεξιοτίμονα), κατασκευής 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

Η εκποίηση της περιουσίας θα διενεργηθεί με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό χωριστά και αυτοτελώς για την κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α του Ν. 3429/2005 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, που θα δημοσιευθεί στον τύπο χωριστά και αυτοτελώς για κάθε κατηγορία ενεργητικού, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως και η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η σύμβαση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει εξ αιτίας ή εξ αφορμής της παρούσας πρόσκλησης αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Ο Εκκαθαριστής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της πρόσκλησης ή του διενεργηθησόμενου διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου ή/και τμήματος της ως άνω περιουσίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος και την παραλαβή αναλυτικού Υπομνήματος Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην εκκαθαρίστρια εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύσει στο 11 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμία, 14451, Μεταμόρφωση Αττικής – όπως νόμιμα εκπροσωπείται για τους σκοπούς της ειδικής εκκαθάρισης της ΕΛΒΟ από τον κ. Μιχαήλ Χουρδάκη, τηλ. 2102886000, και email: michael.chourdakis@gr.ey.com Για τη χορήγηση αντιγράφου υπομνήματος προσφοράς και εν γένει πληροφοριών για την πωλούμενη επιχείρηση απαιτείται ως προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν εγγράφως την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και γενικώς τη μη χρήση των πληροφοριών. Άρνηση της πληροφόρησης δικαιολογείται για σπουδαίο λόγο.

Μεταμόρφωση, 13.10.2014

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Μιχαήλ Χουρδάκης

Για την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ