ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

12 / 10 / 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ειδικού εκκαθαριστού υπό την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 02.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, για ναποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως :

  1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013, ήτοι, το Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, μετά της επαυτών εκθέσεως των Ελεγκτών.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01.01.2013 – 31.12.2013.

  3. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 – 16.02.2014, ήτοι, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, μετά της επαυτών εκθέσεως των Ελεγκτών.

  4. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού έναρξης Εκκαθάρισης της 17ης Φεβρουαρίου 2014 και απαλλαγή του εκκαθαριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

  5. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 17.02.2014 - 16.02.2015, ήτοι, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, μετά των επαυτών εκθέσεως διαχείρισης της Εκκαθάρισης και των Ελεγκτών.

  6. Απαλλαγή του Ειδικού Εκκαθαριστής και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 17.02.2014 – 16.02.2015.

  7. Διάφορα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσιά τους στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.