ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

9 / 12 / 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ειδικού εκκαθαριστού υπό την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 04.01.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, για ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως :

  1. Εκλογή και διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών  - Λογιστών  για την διαχειριστική περίοδο 17.02.2015 - 16.02.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  2. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσιά τους στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.