ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16 / 11 / 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» σε 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από σχετική απόφαση του ειδικού εκκαθαριστού υπό την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Μιχαήλ Χουρδάκη, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» σε 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 28η.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ., στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή  Θεσσαλονίκης, για ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως :

  1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 17.02.2015 – 16.02.2016, που καταρτιστήκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 ήτοι, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις επεξηγηματικές σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, μετά της επ’ αυτών εκθέσεως των  Ελεγκτών και της Έκθεσης Διαχείρισης του ειδικού εκκαθαριστή.
  2. Απαλλαγή του ειδικού εκκαθαριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 17.02.2015 – 16.02.2016.
  3. Εκλογή και διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την διαχειριστική περίοδο 17.02.2016 – 16.02.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4. Εκλογή και διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την διαχειριστική περίοδο 17.02.2017 – 16.02.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  5. Εκλογή και διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την διαχειριστική περίοδο 17.02.2018 – 16.02.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  6. Διάφορα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσιά τους στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της 1ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Με εκτίμηση,

Για την ειδική εκκαθαρίστρια

«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ