ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001:2015

Η «ΕΛΒΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (2020) Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΟ» δραστηριοποιείται στην κατασκευή, συντήρηση και επισκευή παντός είδους οχημάτων ιδιωτικής, δημόσιας χρήσης, πολιτικών και στρατιωτικών και λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία έχει εφαρμόσει και διατηρεί ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, για την παροχή υπηρεσιών βαφής παντός είδους οχημάτων ιδιωτικής, δημόσιας χρήσης, πολιτικών και στρατιωτικών.

Η «ΕΛΒΟ» –Διοίκηση και εργαζόμενοι- δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της, προσφέροντάς τους προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις τους. Επιπλέον, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

  • Να προσφέρει υπηρεσίες βαφής οχημάτων χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό και επιλέγοντας κατάλληλα υλικά βαφής ανά τύπο οχήματος, διασφαλίζοντας βαφή υψηλής ποιότητας και αντοχής στο χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
  • Να φυλάσσει και να προστατεύει τα οχήματα των πελατών της για όσο διάστημα αυτά παραμένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και μέχρι την ολοκλήρωση της βαφής τους.
  • Να τηρεί τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της.
  • Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της, μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων/ δεικτών.
  • Να εντοπίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους που δύναται να έχουν επίπτωση στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, καθώς και τις ευκαιρίες προς αξιοποίηση με στόχο την βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας.
  • Να εντοπίζει τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και να μεριμνά για την ικανοποίησή τους.
  • Να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στο εφαρμοζόμενο ΣΔΠ και στους τομείς γνώσης των δραστηριοτήτων της, ώστε ο συνδυασμός ικανοτήτων και γνώσεων να διασφαλίζει την παροχή ολοκληρωμένων, εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να διασφαλίσει το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την λειτουργία του προσωπικού της, προωθώντας την ομαδικότητα και καλλιεργώντας ταυτόχρονα αίσθημα υψηλής ευθύνης.

Διαρκής επιδίωξη της εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και η αύξηση του μεριδίου της αγοράς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και φροντίζοντας για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.